Terra Amara

Quantu cosi n’ta sta vita

Aie duvutu fari,

e quantu ancora naie fari

‘ quantu cosi ai duvutu ‘invintari

pi putiri ‘nta sta terra campari.

Terra amara, a Sicilia d’oggi

E puru chidda d’aier

Maliritta Mafia ca l’aie diri,

ca tanta terra cruda ni fa masticari,

picchì uora iavi tantu,

co munnu sa misu a caminari,e nui

‘nta sta terra amara,

nun sapemu ancora…

chiddu ca a ma fari.

Torna Sù